ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА – Embryolab RS

ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

EMBRYOLAB

«EMBRYOLAB» придаје изузетан значај безбедности и поштује тајност и поверљивост ваших личних података. Стога улажемо време и средства да заштитимо вашу приватност. Настојећи да то постигнемо, налазимо се у константом процесу обавештавања и обуке, тако да бисмо увек поштовали важеће националне и међународне законе, као и право Заједнице, а нарочито Општи правилник о заштити личних података 679/2016 Европске уније.

ЦИЉ ПОСТОЈЕЋЕ ПОЛИТИКЕ

Желели бисмо да вас обавестимо о начину на који се лични подаци наших клијената прикупљају, чувају, користе или прослеђују, о мерама безбедности које предузимамо да бисмо заштитили ваше личне податке, разлозима и временском периоду током којег се они чувају али и врсти личних података који се прикупљају. Односи се на сваки поступак или низ поступака који се примењују, уз или без употребе аутоматизованих средстава, на личне податке или на скупове личних података, као што је прикупљање, регистровање, организовање, структурисање, складиштење, прилагођавање или мењање, обнављање, потрага за информацијама, коришћење, обелодањивање путем преноса, преношење или сваки други облик пружања информација, корелација или комбинација, ограничење, брисање или уништавање.

Постојећа политика се ажурира с времена на време и може да се измени све што се сматра неопходним, без претходног обавештења, увек у оквиру сваког закона који је на снази и у складу са евентуалним изменама у важећем законодавству о заштити личних података. Стога вам саветујемо да проверавате ову Политику у редовним временским размацима како бисте били обавештени о евентуалним извршеним изменама.

Шта су то лични подаци?

Лични податак представља свака информација која се односи на конкретно физичко лице или лица чији идентитет може да се утврди (нпр. име, број личне карте, адреса и др.). Подаци који се односе на здравље (физичко или психичко стање, коришћење лекарских услуга и др.) укључују се у општу дефиницију личних података, али представљају посебну категорију података. Компанија неће да обрађује ваше личне податке без ваше дозволе. Међутим, Компанија задржава право да, у изузетним случајевима, обради ваше личне податке у обиму који то дозвољава или захтева закон и/или судске пресуде или налози/наредбе јавног тужиоца.

На који начин се прикупљају лични подаци?

Ваши лични подаци се прикупљају на следећи начин:

(а) ви нам их дајете када Компанија пружа лекарске услуге вама или особи у чијој сте пратњи, када ви или неко треће лице подносите молбу да будете запослени у Компанији, када попуњавате електронске формуларе или шаљете електронску пошту („e-mail“), у циљу да се обавестите или да користите услуге Компаније које су доступне путем веб-страница под именом локације embryolab.eu

(б) аутоматски путем претраживача („browser“) или путем мобилног уређаја који користите ради приступа нашим веб-страницама

(в) пружа нам их наш сарадник, као треће лице, након ваше претходне сагласности (нпр. осигуравајуће друштво, лекар који вас лечи).

Приликом ваше регистрације за услугу која се пружа путем веб-страница којима управља Компанија, биће потребно да попуните нека поља, као и да одаберете корисничко име и лозинку. У случајевима када се од вас тражи сагласност да би се прикупили ваши лични подаци, као рецимо за редовно примање информативног билтена („newsletter“), она се стриктно захтева од вас и имате право да је повучете у било ком тренутку.

Какве врсте личних података се прикупљају?

Укратко, лични подаци који се прикупљају и који се даље обрађују обухватају:

– ваше име, адресу и уопште контакт податке (укључујући електронску адресу и број телефона), ваше или ваших рођака,

– здравствене податке у вези са медицинским услугама или медицинском негом које је пружила Компанија или здравствене податке за медицинске услуге које ми нисмо пружили, али су нам их навели или ви или трећа лица

– информације које нам пружате ради плаћања наших услуга, попут информације о банкарским картицама

– остале информације које проистичу из употребе веб-страница или других интернет платформи које користимо како бисмо вас обавестили о следећим услугама које пружа Компанија путем својих веб-страница и/или из ваше регистрације на једну или више њих:

  • примање обавештајног билтена („newsletter“) на регуларној бази
  • примање електронске поште или билтена обавештења / вести
  • управљање вашим здравственим картоном, након што сте примили наше услуге
  • регистрација здравствених података и информисање
  • постављање питања у вези са услугама које су у вези са медицинским туризмом.

Осим горе наведених информација које нам пружате, могуће је да се прикупљају технички подаци који представљају ваше личне податке, као рецимо адреса интернет протокола (“Ιnternet Ρrotocol address”) вашег уређаја [нпр. рачунар, преносиви рачунар („laptop“), рачунар таблет („tablet“), паметни мобилни телефон („smartphone“)]. Ти технички подаци се користе за несметано функционисање и ефикасност веб-страница и електронских услуга, и нису трајно ускладиштене у нашој инфраструктури.

Више информација у вези са технологијама које се користе на нашим веб-страницама („cookies“, „internet tags“ и остало) наведено је у Политици о заштити личних података Компаније (видети даљи текст у поглављу 2).

Који су принципи који уређују обраду личних података од стране Компаније?

Компанија обрађује ваше личне податке на начин који је легитиман и законит за јасно дефинисане сврхе наведене у овој Политици. Ваши лични подаци које обрађује Компанија ограничени су на оно што је апсолутно неопходно ради постизања ових циљева, тачни су и актуелни, чувају се током временског периода који је одређен циљевима због којих се обрађују, заштићени су одговарајућим мерама безбедности и не преносе се у земље које не пружају адекватан ниво заштите.

Ко прикупља личне податке и у коју сврху? Да ли се они преносе трећим лицима?

Личне податке прикупљају и обрађују службеници Компаније овлашћени за ту услугу, и то искључиво у сврху пружања сваке предметне услуге. Они се преносе само на овлашћена трећа лица која се обавезују да чувају поверљивост, у случају када им је приступ тим информацијама неопходан ради пружања наведених услуга (нпр. пружају се лекарима са циљем да дају дијагнозу).

Након вашег налога, ваши лични подаци могу да се пренесу трећим лицима (нпр. другом лекару по вашем избору) / или фирмама које сарађују са Компанијом (нпр. осигуравајућа друштва са којима имате склопљени уговор).

Компанија се обавезује да неће трговати вашим личним подацима тако што ће их продавати/изнајмљивати/давати/преносити/објављивати или обавештавати треће стране, користити их на неки други начин и за другу сврху који би могли да угрозе вашу приватност, права или слободу, осим уколико то не налаже закон, судска пресуда/наредба, управни акт или то представља уговорну обавезу која је неопходна за правилно функционисање Веб-странице Компаније и остваривање њених функција.

Лични подаци се могу преносити сарадницима или трећим лицима, у складу са условима ове Политике и уз обавезу да се чува поверљивост, а који делују у наше име, ради даље обраде у циљу пружања услуга, евалуације и побољшања функционисања веб-странице, у маркетиншке сврхе, ради управљања подацима и пружања техничке подршке, након што се корисник о томе претходно обавести и добије се његова сагласност. Наведене треће стране су уговорно обавезне да користе личне податке само из наведених разлога и неће пренети личне информације трећим лицима нити ће их открити трећим странама, осим ако то не захтева закон.

Колико дуго се чувају моји лични подаци?

Ваши лични подаци се чувају само онолико дуго колико то захтева природа услуге коју пружа Компанија коју сте ви изабрали, а преко тога, онолико дуго колико год предвиђа релевантни закон.

Која су моја права? Шта могу да учиним уколико се не слажем са обрадом мојих личних података?

Имате право да нас у сваком тренутку упитате који су то ваши лични подаци које обрађујемо, због чега то чинимо, да ли их дајемо трећим лицима и која су то лица, као и остале релевантне информације. Такође, имате право да бесплатно примате копију ваших личних података након захтева који приложите. Друга права која имате на основу релевантног закона о заштити личних података укључују право да захтевате ажурирање или/и исправку података, прекид или/и ограничење њихове обраде, као и брисање из система Компаније, уколико на основу закона не постоји нека друга обавеза о њиховом чувању. Такође, задржавате право да пренесете и/или да се успротивите обради ваших личних података.

Конкретно, у погледу услуге примања информативног билтена („newsletter“), постоји могућност за одјављивање („unsubscribe“), пратећи упутства која постоје у сваком информативном билтену, како би се прекинула обрада личних података повезана са том услугом.

Може да остварите сва горе наведена права подносећи одговарајући писмени захтев на адресу dpo@embryolab.eu. За било које питање у вези са вашим личним подацима и/или за објашњење, можете се обратити службенику за заштиту података („Data Protection Officer“) наше Компаније, госпођи Марији Калаитзи [Μαρία Καλαϊτζή], или путем телефона на број 2310474747 или путем  на адресу dpo@embryolab.eu, или путем факса на број 2310475718. У сваком случају, имате право да се обратите надлежном Органу за заштиту података личне природе (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr) и/или да поднесете судску тужбу. Уз сваки захтев који се подноси треба доставити адекватне доказне идентификационе податке и треба пружити неопходне информације (нпр. податке које је потребно исправити), на начин који прописују услови сваке појединачне службе. Компанија може да затражи пружање додатних информација које су неопходне да би се потврдио ваш идентитет.

Компанија улаже све напоре да се на ваше захтеве одговори без задршке, али у сваком случају у року од месец дана од њиховог примања. Овај период се може продужити за још два (2) месеца, уколико је то неопходно, узимајући у обзир сложеност и број захтева. О овом продужењу и разлозима кашњења бићете обавештени од стране Компаније у року од месец дана од пријема захтева. Ако поднесете захтев електронским путем, одговор ће бити достављен, ако је то могуће, електронским путем, осим ако не тражите другачије (нпр. поштанско писмо).

У сваком случају, можете контактирати надлежног службеника за заштиту података Компаније или Орган за заштиту података личне природе (ΑΠΔΠΧ) и/или можете поднети судску тужбу уколико сматрате да су ваша права прекршена.

Да ли су моји подаци безбедни?

Компанија сматра да је од изузетног значаја приватност особа чији се лични подаци обрађују, без обзира да ли је реч о њеним клијентима, запосленима или трећим лицима и улаже све напоре да их заштити, како у погледу поверљивости/тајности информација, тако и у погледу њиховог интегритета (да се не мењају, да се случајно не униште итд.). У овом контексту, Компанија примењује Систем за управљање безбедношћу информација, који следи најуспешније праксе стандарда ISO 9001: 2015 и ΕΝ 15224: 2012.

Компанија предузима све одговарајуће организационе и техничке мере осмишљене ради заштите информација од губитка, погрешне употребе, неовлашћеног приступа, откривања, изобличавања или уништавања и осигурава легитимно и законито прикупљање и обраду личних података, и њихово безбедно чување у складу са релевантним одредбама грчког и међународног права, као и права  Заједнице о заштити појединаца од обраде података личне природе, као и одлуке Органа за заштиту података личне природе, чувајући тајност и поверљивост било које информације. Нарочито, ова Политика у потпуности узима у обзир одредбе и чланове Уредбе (ЕУ) 2016/679 Европског парламента о заштити физичких лица у погледу обраде личних података и слободног протока података (Општа регулатива о заштити података „General Data Protection Regulation“ – „GDPR“) и стално се труди да се истих придржава.

Приступ контакт подацима посетилаца/корисника Веб-странице Компаније се ограничава на овлашћена лица која се обавезују на поштовање поверљивости (запослени, они који пружају услуге) и сматра се разумним да треба да буду упознати са овим информацијама како би пружили производе или услуге посетиоцима/корисницима Веб-странице или обављали свој посао.

Компанија стриктно забрањује својим запосленима и сарадницима унутар радних просторија коришћење фотографских апарата, видео камера, као и употребу функција фотографисања и снимања видео снимака на својим мобилним телефонима.

Како се обавља прикупљање и коришћење мојих личних података?

Прикупљање личних података на Веб-страници Компаније обавља се у следећим случајевима:

– када затражите да будете обавештени о здравственим услугама које Компанија пружа путем Веб-странице

– када се пријавите и затражите да примате е-пошту или билтен објава/ билтен Компаније

– када се пријавите и користите услуге Веб-странице Компаније

-када својевољно учествујете у здравственим услугама које пружа Компанија и њеним здравственим програмима

– коришћењем „Cookies“ или сличних технологија (погледајте текст у наставку за више информација).

Лични подаци прикупљени од случаја до случаја обухватају индикативно, али не и рестриктивно, следеће:

– редовно добијање билтена („newsletter“): електронска адреса („e-mail“)

– управљање медицинским досијеом пацијената којима је Компанија пружила здравствене услуге: сви лични подаци који су обухваћени у медицинском досијеу, укључујући здравствене податке, резултате медицинских прегледа, лекарске налазе, финансијске податке итд.

– регистровање здравствених података и добијање информација: подаци о историјату болести, контакт информације [електронска адреса (e-mail), поштанска адреса, телефон, итд.]

– подношење упита везаних за медицинске услуге које су повезане са медицинским туризмом: име, старост, здравствени подаци / историјат болести, контакт информације [електронска адреса („e-mail“), поштанска адреса, телефон итд.]

– праћење несметаног функционисања и побољшање функционалности и перформанса веб-странице: адреса интернет протокола („Ιnternet Ρrotocol address“), обрасци прегледа веб-страница („browsing patterns“), информације о коришћењу веб-странице, историја претраживача („browser history“), геолокацијски подаци („geolocation“), подаци протокола HTTP итд. Ови подаци се чувају у централизованом формату како би се, што је то могуће више, спречила идентификација корисника.

Прикупљање и обрада личних података служи искључиво за:

– персонализовано информисање и пружање услуга,

– пружање здравствених услуга у складу са жељама и карактеристикама корисника,

– статистичку анализу посећености и коришћења наше Веб-странице,

– задовољавање корисничких захтева и директну комуникацију у циљу информисања о новим здравственим услугама Групе (уколико је корисник дао сагласност).

Даље прослеђивање трећим лицима – институцијама са којима сарађује, Компанија ће вршити на захтев самих посетилаца/корисника. Сагласност корисника се изричито тражи, након информисања о сврси и правној основи коришћења личних података и представља основни предуслов за сваку обраду или пренос личних података корисника.

-Шта су то Cookies и internet tags?

Cookies (колачићи) представљају мале текстуалне датотеке које садрже информације које се чувају у претраживачу („browser“) рачунара посетиоца/корисника током његове претраге на Веб-страници и могу се уклонити у било ком тренутку. Веб-страница компаније користи cookies у следеће сврхе:

– за неометан рад Веб-странице, уз потребну брзину

– ради идентификације уређаја који користите за навигацију на Веб-страници, претраживача („browser“) и/или оперативног система у циљу пружања персонализованог искуства претраживања и/или коришћења Веб-странице Компаније

– ради чувања ваших подешавања током посете или између посета (нпр. ваше корисничко име, жељени језик или употреба друштвених медија) како би се избегло поново уношење одређених података

– ради побољшања ефикасности и/или сигурности Веб-странице

– ради пружања садржаја заснованог на вашим интересима и потребама

– ради анализе начина на који претражујете и/или користите Сајт.

Компанија НЕ користи cookies у следећим случајевима:

– за прикупљање личних података без вашег пристанка

– за пренос ваших података рекламним компанијама

-за пренос ваших података трећим лицима, без ваше сагласности.

Типови cookies које користи Веб-страница Компаније су „persistent cookies“ (стални колачићи) и „session cookies“ (колачићи сесије). Такође, неке услуге трећих лица које су активиране на Веб-страници, као што су „social media buttons“, постављају своје колачиће (cookies) на ваш рачунар над којима администратори Веб-странице Компаније немају контролу. „Session cookies“ које користи Веб-страница Компаније бришу се након завршетка претраживања и/или након што се претраживач „browser“ искључи. Међутим, „persistent cookies“ остају у рачунару или другом уређају све док их не обришете, или до унапред подешеног времена трајања cookies.

Можете да конфигуришете претраживач (browser) који користите тако да вас упозорава на употребу колачића (cookies) на одређеним услугама на Веб-страници или да не дозвољава прихватање колачића (cookies) ни у ком случају. Више информација о општој употреби колачића (cookies), али и о методима њиховог искључења или ограничења можете пронаћи на веб страницама: https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies и http://www.allaboutcookies.org/.Такође, cookies можете да избришете са свог рачуна или са уређаја који користите када год то пожелите. Међутим, наглашавамо да је могуће да неке од карактеристика веб-странице неће бити у потпуности доступне ако не прихватите све или неке од cookies. Веб-страница Компаније такође користи „internet tags“ (интернет ознаке). Овај метод се користи како би се одредио број посетилаца Веб-странице. Компанија уверава да путем „internet tags“ и cookies, НЕ прикупља нити тражи личне, препознатљиве информације у вези са посетиоцима веб-страница, као што су то имена, адресе, е-mail адресе или бројеви телефона.

-Шта се примењује на Веб-страници Компаније у вези са личним подацима о деци?

Компанија се обавезује да неће обрађивати личне податке посетилаца/корисника своје Веб-странице који су млађи од шеснаест (16) година без претходне сагласности особе која се стара о детету (родитеља или старатеља) путем директне комуникације, искључујући електронско повезивање или путем интернета.

-Шта важи за линкове („links“) ка другим веб-страницама?

Веб-страница Компаније може да садржи референце путем хипервеза („hyperlinks“) које упућују на друге веб-странице за чије садржаје и услуге Компанија не сноси никакву одговорност, нити гарантује њихову континуирану и сигурну доступност. Ни у ком случају се не сме сматрати да Компанија прихвата или усваја садржај или услуге које постоје на веб-страницама тих хиперлинкова, нити је на било који начин повезана са њима. За све проблеме који се јављају приликом коришћења наведених веб-страница, одговорност сноси искључиво власник те веб-странице. У случају хиперлинкова („hyperlinks“) који упућују на друге веб-странице, Компанија не сноси одговорност за услове те интернет странице који се примењују у вези са управљањем и заштитом личних података. Ми користимо друштвене медије да представимо рад и услуге Компаније путем модерних канала који се широм света користе. Употреба друштвених медија од стране Компаније је посебно наглашена на нашој Веб-страници. На пример, можете погледати видео снимке медицинских научника који воде клинике наше Компаније, које су објављене на нашој личној страници “YouTube”-а, као и да пратите (путем наше Веб-странице) наше линкове на мрежама Twitter и LinkedIn.

Компанија топло препоручује корисницима да се информишу о одговарајућој политици треће стране (нпр. компаније које пружају услуге претраживања „search engines“, компаније које пружају услуге друштвеног умрежавања „social media“ као што су то Facebook, Linkedin, Twitter итд.), како би били обавештени о праксама које они следе у циљу заштите својих личних података.

Веб-страница Компаније може да садржи материјал са промотивним/информативним садржајем, сврхом и карактером. Компанија не сноси никакву одговорност према посетиоцу/кориснику и било којој трећој страни због било какве незаконите радње или пропуста, нетачности или немогућности да се придржавају закона и прописа било које земље или Европске уније у погледу садржаја ових информација. Компанија нема обавезу да испита и не испитује законитост или нелегалност информативног материјала који се приказује на горе наведеним веб-страницама и стога не може сносити било који облик одговорности. Ту одговорност сносе оглашивачи, спонзори и/или креатори приказаног промотивног материјала.